Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Brassica oleracea var. italica...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Brassica oleracea var. capitata...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Spinacia oleracea L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lactusa sativa L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Curcubita spp. Γένος: Curcubita...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cucumis sativus L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Vicia faba L. συνών....
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Allium porrum L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cichorium endivia L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Allium sepa L. Γένος:...